Vodenje evidence delovnega časa zaposlenih po 20. novembru 2023

Za nami je 20. november 2023 – datum, ko je pričel veljati nov Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A). Preverili smo, kaj je ta prinesel za vas in vaše podjetje ter kako vam lahko pri tem pomagamo.

5. maja 2023 je bil v Uradnem listu objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A). Ta je začel veljati 20. maja 2023, v uporabo pa  je prešel 20. novembra 2023.

Zakon dopolnjuje Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), ki se na splošno ukvarja z različnimi vrstami in vsebinami evidenc na področju dela in socialne varnosti, ter kako se ti podatki zbirajo in posredujejo za potrebe organov, ki jih potrebujejo za opravljanje z zakonom določenih nalog.

Evidence, ki jih v skladu s tem zakonom vodijo delodajalci so:

 • evidenca o zaposlenih delavcih,
 • evidenca o stroških dela,
 • evidenca o izrabi delovnega časa,
 • evidenca o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu.

Največ pozornosti ima predvsem Evidenca o izrabi delovnega časa. V sklopu te je delodajalec zavezan, da dnevno za posameznega delavca vpisuje:

 1. podatke o številu ur,
 2. skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega, z oznako vrste opravljenega delovnega časa,
 3. opravljene ure v času nadurnega dela,
 4. neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila,
 5. neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov, z oznako vrste nadomestila,
 6. neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače,
 7. število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa,
 8. čas prihoda na delo in odhoda delavca z dela,
 9. izraba in obseg izrabe odmora med delovnim časom,
 10. opravljene ure v drugih posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa (nočnego, nedeljsko, izmensko, praznično delo, delo v deljenem delovnem času in druge oblike razporeditve delovnega časa),
 11. opravljene ure v neenakomerno razporejenem delovnem času ali v začasno prerazporejenem delovnem času in
 12. tekoči seštevek ur v tednu, mesecu oz. letu.

Točke 1–7 so bile v veljavi že po ZEPDSV, novosti po ZEPDSV-A pa so torej zavedene v točkah 8–12.

Delodajalec mora delavcu zagotoviti vpogled v njegove podatke, vezane na izrabo delovnega časa. Pisno ga mora o teh obvestiti za pretekli mesec, do konca plačilnega dne. Delavec lahko od delodajalca tudi enkrat tedensko zahteva, da ga pisno seznani s podatki iz evidence o izrabi delovnega časa. Če delodajalec delavcu omogoči elektronski dostop do evidence o izrabi delovnega časa, se šteje, da je delavca s podatki seznanil.

Kako se lotiti spremembe v praksi in kako vam lahko pri tem pomagamo?

Opazimo lahko, da ZEPDSV-A delodajalcu narekuje veliko novih obveznosti na področju evidentiranja porabe delovnega časa. Evidenco je možno (in z zakonom dovoljeno) voditi ročno, vendar bo ta vsekakor vzela več časa in omogočila nastanek človeških napak.

Zato se mnoga podjetja odločajo za vpeljavo elektronskega vodenja evidence o izrabi delovnega časa. Z uporabo tega pridobijo:

 • preprosto beleženje prihodov in odhodov sodelavcev,
 • preprosto beleženje izrabe odmora,
 • podatkov o izrabi delovnega časa ni potrebno pisno pošiljati sodelavcem, saj jim lahko omogočijo dostop do teh,
 • podatki iz elektronske evidence se lahko hitro prenesejo tudi v oddelek/službo za obračun plač,
 • podatke lahko uporabljajo za lažje načrtovanje aktivnosti v prihodnosti.

Vse to smo skrbno pripravili in uredili v sklopu naših obstoječih rešitev Intrix HRM, Intrix CRM in Intrix Project. Naj učinkovita orodja evidentirajo delovni čas, vi pa se medtem posvetite svojemu poslu in stvarem, ki so vam pomembne.

Intrix evidenca delovnega casa

Poleg zgoraj navedenih prednosti elektronskega vodenja evidence o izrabi delovnega časa, vam modul EDČ v sklopu Intrix rešitve ponuja:

 • Možnost evidentiranja prisotnosti in odsotnosti preko spletne ali mobilne aplikacije.
 • Možnost urejanja pravic za dostope – lahko imate zaposlene, ki znotraj Intrix rešitve uporabljajo zgolj modul za beleženje delovnega časa.
 • Možnost priprave dodatnih poročil s področja EDČ.
 • Možnost pošiljanja zakonsko obveznih poročil na e-mail zaposlenega.
 • Prilagodljivost sistema glede na vaše specifične potrebe.

Kako uporabljati EDČ modul v sklopu Intrix rešitev, si preberite tukaj.

|
5/5 - (1 vote)