Pridobite subvencijo za digitalizacijo podjetja

Na Interi se vedno znova trudimo najti rešitve za optimizacijo vašega poslovanja. Ker so zadnja leta zmeraj bolj popularni razpisi za sofinanciranje podjetij na temo digitalizacije, smo v sodelovanju z Edito Gošnik iz podjetja Tiko Pro pripravili nekaj možnosti za sofinanciranje digitalnih projektov v vašem podjetju.

Razpis: Vavčer za dvig digitalnih kompetenc​

Intera je v katalog DIH vpisana kot ponudnik storitev na razpisu za dvig digitalnih kompetenc.
Cilj digitalnih vavčerjev je finančna podpora podjetjem s statusom socialnega podjetja za dvig digitalnih kompetenc, digitalni marketing, pripravo digitalne strategije in izboljšanje kibernetske varnosti.

S tem se vzpodbujajo ustrezna znanja zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije ter sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja (skupinsko, individualno) za dvig digitalnih kompetenc (stroški zunanjega izvajalca).

razpis za digitalizacijo podjetja

Kdo se lahko prijavi na razpis za vavčer za dvig digitalnih kompetenc?

Prijavitelji so lahko podjetja s statusom socialnega podjetja, ki morajo na dan oddaje vloge in v času trajanja projekta (t.j. do oddaje zahtevka) imeti najmanj 1 zaposlenega.

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP).

MSP so podjetja z manj kot 250 zaposlenimi in letnim prometom, ki ne presega 50 milijonov € in letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov €. Velikost MSP se določi v skladu s Prilogo I Uredbe Komisije 651/2014/EU, ki je dostopna tukaj:

Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje) in družbenik ali delničar gospodarske družbe ter ustanovitelj zadruge – poslovodja, ki nima druge podlage za zavarovanje (zavarovani družbeniki – poslovodje na podlagi 16. člen ZPIZ-2). V število zaposlenih se ne upošteva zaposlenih iz programa javnih del.

Delež sofinanciranja SPS

Slovenski podjetniški sklad (SPS) bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60%, preostanek zagotavljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo oz. nacionalni prispevek.

Pogoji za prijavo na razpis

 • Minimalna zaprošena višina sofinanciranja: 600 €
 • Maksimalna zaprošena višina sofinanciranja: 9.999,99 €
 • Maksimalna stopnja sofinanciranja: do 60%
 • Za enega zaposlenega je možno uveljavljati največ 600 € subvencije.
 • Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične 1. 1. 2021 in traja do 30. 9. 2023.

Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis. Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine pomoči, kar pomeni, da skupna pomoč, dodeljena enotnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis, ne sme presegati 200.000 € v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči.

Vavčerje lahko najemate skozi vse leto. Postopek pridobitve vavčerjev je hiter in enostaven, potrebno je le oddati vlogo v digitalni obliki preko ePortala SPS. Njihova obravnava je zelo hitra.

Digitalizirajte podjetje z Intrixom še danes!
Razpis: Digitalna transformacija za velika in večja srednje velika podjetja

Cilji javnega razpisa so:

s finančno podporo spodbuditi vsaj dvajset (20) konzorcijev k izvedbi celovite digitalne preobrazbe podjetij ali digitalne preobrazbe njihovih posameznih poslovnih funkcij. Z dosegom ciljev bomo dosegli:

 • večjo odpornost podjetij in zmanjšanje negativnih učinkov krize (tudi posledic Covid-19),

 • povečevanje ekonomske učinkovitosti (stroškovna učinkovitost, večja produktivnost in konkurenčnost),

 • krepitev socialne kohezije z ustvarjanjem družbe, ki bo temeljila na znanju, povečevanju prilagodljivosti in digitalnih kompetenc ter povečevanjem prilagodljivosti podjetij pri prerazporejanju virov,

 • izboljšanje teritorialne kohezije s krepitvijo odpornosti in trajnostne naravnanosti podjetij, ki so zaposlovalci na svojih geografskih območjih.
subvencija za digitalizacijo podjetja

Kdo se lahko prijavi na razpis digitalizacije za velika podjetja?

Prijavitelji so lahko velika podjetja, ki bodo v konzorcijih z mikro, malimi in srednje velikimi podjetji (vključno s start-up in scale-up podjetji) in/ali podpornimi okolji izvedla stopenjsko ali celovito digitalno transformacijo podjetij.

Upravičeni stroški

 • Stroški plač in povračil v zvezi s projektom digitalizacije: stroški osebja v obsegu zaposlitve/dela na projektu digitalne preobrazbe za delo na raziskovalno razvojnih aktivnostih na projektu ter delu na izvedbi projekta.

 • Stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenih raziskav, ki so bile kupljene od zunanjih izvajalcev po običajnih tržnih pogojih ter stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za projekt digitalne preobrazbe.

 • Stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za projekt digitalne preobrazbe.

 • Stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev: stroški nakupa opreme ter drugih opredmetenih sredstev (razen stroškov nakupa zemljišč in stavb), nujno potrebnih za izvedbo projekta digitalne preobrazbe.

 • Stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev: stroški znanja, patentov in programske opreme, ki so bili kupljeni od zunanjih virov po običajnih tržnih pogojih, uporabljenih izključno za projekt digitalne preobrazbe.

 • Stroški materiala in opreme, potrebne za prilagoditev osnovnih sredstev.

 • Posredni stroški: v okviru dodatnih režijskih stroškov in drugih stroškov poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, ki so nastali kot posledica izvajanja projekta digitalne preobrazbe.

Višina subvencije

Intenzivnosti pomoči po shemi državne pomoči RRI (ne glede na vrsto raziskav – industrijske raziskave ali eksperimentalni razvoj) znaša:

 • velika podjetja: do 25 % upravičenih stroškov,
 • srednje velika podjetja: do 35 % upravičenih stroškov,
 • mikro in mala podjetja: do 45 % upravičenih stroškov.

V primeru, da projekt izvaja konzorcij partnerjev, v katerem noben posamezen partner ne nosi več kot 70 % upravičenih stroškov, se intenzivnost pomoči za vsakega posameznega partnerja poveča za 15 odstotnih točk. V tem primeru je intenzivnost pomoči naslednja:

 • velika podjetja: do 40 % upravičenih stroškov,
 • srednje velika podjetja: do 50 % upravičenih stroškov,
 • mikro in mala podjetja: do 60 % upravičenih stroškov.

Sredstva, ki so na voljo

44 milijonov €, pričakovana podpora za cca. 20 konzorcijev.

Dodatne informacije glede razpisov za digitalizacijo podjetja bodo z vami z veseljem delili v podjetju Tiko Pro.
ana kovacic tikopro kontaktKontakt podjetja Tiko Pro:
Ana Kovačič
M: +386 70 910 127
E: [email protected] | www.tiko-pro.si

ana kovacic tikopro kontakt

Kontakt podjetja Tiko Pro:
Ana Kovačič
M: +386 70 910 127
E: [email protected] | www.tiko-pro.si

Oglejte si še naš webinar o pridobitvi subvencije za digitalizacijo

Pogosta vprašanja in odgovori

Podjetje Tiko Pro d.o.o., s sedežem v Mariboru, je specializirano za pridobivanje nepovratnih in povratnih sredstev na področju EU – Slovenije, Hrvaške in predvsem Avstrije. Že deseto leto zapored podjetje z ekipo 25 sodelavcev nudi storitve na področju priprave dokumentacije za črpanje povratnih in nepovratnih sredstev. Poznavanje stroke ter vseh sprememb in razvoja, ki jih je področje doživelo, daje podjetju ključno prednost. Do danes so za več kot 750 naročnikov iz celotne Evrope dosegli že več kot 950 odobrenih projektov v vrednosti 140 milijonov evrov.

Enostavnejše razpise, kot so vavčerji Slovenskega podjetniškega sklada (SPS), lahko podjetje pripravi samo. Pri zahtevnejših in kompleksnejših razpisih, kjer je treba utemeljiti merila in oblikovati projektno idejo, pa predlagam pomoč zunanjih strokovnjakov.

Trenutno aktualni so samo DIGITALNI VAVČERJI SPS, kjer je pogoj za prijavo 1 zaposlen.

VAVČERJI SPS (Slovenski podjetniški sklad)

Cilj digitalnih vavčerjev je finančna podjetjem s statusom socialnega podjetja za dvig digitalnih kompetenc, digitalni marketing, pripravo digitalne strategije in izboljšanje kibernetske varnosti.

Prijavitelji so lahko podjetja s statusom socialnega podjetja, ki morajo na dan oddaje vloge in v času trajanja projekta (t.j. do oddaje zahtevka) imeti najmanj 1 zaposlenega.

Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60%, preostanek zagotavljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo oz. nacionalni prispevek.

 • Maksimalna zaprošena višina sofinanciranja: 9.999,99 €
 • Maksimalna stopnja sofinanciranja: do 60 %

Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis. Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine pomoči, kar pomeni, da skupna pomoč, dodeljena enotnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis, ne sme presegati 200.000 € v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči.
Podjetja lahko preverijo prejete državne pomoči na: https://jodp.mf.gov.si/

DIGITALNA TRANSFORMACIJA ZA VELIKA PODJETJA

Cilji javnega razpisa so:

 • izvedba digitalne transformacije v podprtih podjetjih z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in
 • prilagoditvijo digitalnim trgom
 • izboljšanje kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih
 • spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov
 • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih

Prijavitelji so lahko velika podjetja, ki bodo v konzorcijih z mikro, malimi in srednje velikimi podjetji (vključno s start-up in scale-up podjetji) in/ali podpornimi okolji izvedla stopenjsko ali celovito digitalno transformacijo podjetij.

Upravičeni stroški:
Stroški priprave digitalne strategije: strošek zunanjih izvajalcev + strošek dela zaposlenih v podjetju, ki sodelujejo z zunanjimi izvajalci pri pripravi digitalne strategije (od 1 do 2 zaposlena iz področja razvoja in vsaj 1 tehnični kader).

Stroški nakupa opreme (opredmetena, neopredmetena sredstva): senzorika, prilagoditve obstoječe opreme, nakupi nove strojne in programske opreme in strojev za avtomatizacijo, robotizacijo, pripravo infrastrukture za implementacijo interneta, stvari (IoT), integracijo rešitev umetne inteligence in strojnega učenja, integracijo v blockchain platformo …

Stroški razvoja in implementacije: strošek zunanjih izvajalcev + strošek dela zaposlenih v podjetju, ki sodelujejo z zunanjimi izvajalci pri razvoju in implementaciji (razmerje: najmanj 50% na račun zaposlenih).

Pavšalni strošek: 15% od plač zaposlenih.

Višina subvencije: od 1 milijona € do 2,5 milijona € na konzorcijski projekt

Shema državnih pomoči: predvidena je kombinacija RRI (plače) + regionalne ali MSP sheme (investicijski del)

Predvidena objava: začetek 2022

Sredstva, ki so na voljo: 44 milijonov €, pričakovana podpora za cca. 20 konzorcijev.

Javni zavodi in društva se na vavčerje in zgoraj navedene razpise ne morejo prijaviti. Prijavijo se lahko samo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Glede na to, da je podjetje Intera vpisano v katalog DIH, lahko prijavitelji pridobijo nepovratna sredstva preko vavčerja za dvig digitalnih kompetenc za izvedbo različnih delavnic na temo prodajnih in poprodajnih procesov in optimizacije poslovanja. Izvedba takšnih delavnic za podjetja predstavlja hitrejšo implementacijo digitalnih tehnologij v svoje poslovne procese, zaposleni in vodstvo pa posledično pridobijo ustrezna znanja in digitalne kompetence na ključnih področjih digitalizacije.

Višina subvencije in pogoji:

 • Za enega zaposlenega je možno uveljavljati največ 600 € subvencije.
 • Minimalna zaprošena višina sofinanciranja: 600 €
 • Maksimalna zaprošena višina sofinanciranja: 9.999,99 €
 • Maksimalna stopnja sofinanciranja: do 60 %

Pri razpisu P4D in digitalizaciji velikih podjetij pa lahko ponudite podjetjem rešitev Intrix CRM v sklopu ukrepov, ki izboljšujejo “Izkušnjo kupcev”. Namreč vaša rešitev prispeva k izboljšanemu načinu digitalne komunikacije s kupci, zaoslenimi in vodstvom, posledično pa to prispeva k boljši uporabniški izkušnji podjetja.

Katalog strokovnjakov vodi Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (v nadaljevanju DIH Slovenije) in je objavljen na spletni strani DIH Slovenije (povezava: http://dihslovenia.si/katalogi/). Vloga se odda elektronsko preko portala SPS.

Pomoč pri pripravi vloge za vavčerje pa brezplačno nudijo SPOT točke, objavljene na strani SPS.

V primeru celotne izvedbe razpisa je cena priprave sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela. Variabilni del se zaračuna le v primeru pozitivnega sklepa. Cena je odvisna od obsega del in zahtevnosti razpisa.

Ponudba obsega:

 • iskanje ustreznih razpisov za podjetje
 • oblikovanje projektne ideje, da ustreza razpisnim pogojem
 • pripravo projektne dokumentacije ter prijavo na razpis
 • administrativno in finančno vodenje projekta do izplačila subvencije
 • poročanje po zaključku projekta (3-5 let)

Sprejeta je bila STRATEGIJA DIGITALNE TRANSFORMACIJE GOSPODARSTVA.

Podpora digitalni transformaciji podjetij bo potekala z uporabo:

 • (i) nepovratnih sredstev (subvencije), 
 • (ii) povratnih sredstev – (mikro) posojila in garancije s subvencijo obrestne mere) ter 
 • (iii) s kombiniranjem različnih oblik (npr. semenski kapital, ki je kombiniran z nefinančno pomočjo v obliki mentoriranja in usposabljanja).

Za izvedbo se bodo uporabili finančni viri Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost 2021 – 2026 (NOO) in Večletnega finančnega okvirja 2021-2027 (VFO).

Na voljo bodo:

 • subvencije za digitalno transformacijo
 • posojila za digitalno transformacijo
 • subvencije MSP za spremembo poslovnih modelov v smeri krožne in digitalne transformacije
 • subvencioniranje zagona inovativnih startup podjetij
 • digitalni vavčerji
 • sofinanciranje storitev tehnoloških parkov, inkubatorjev, itd. 

Višina sredstev je še v usklajevanju.

Izkoristite subvencijo digitalizacije za uvedbo sistema Intrix!