Pridobite subvencijo za digitalizacijo podjetja

Sredstva za razpise za digitalizacijo podjetij so trenutno v celoti porabljena. Ob objavi novih razpisov bomo ustrezno posodobili stran.

Zadnje posodobljeno: 13. 4. 2023

Na Interi se vedno znova trudimo najti rešitve za optimizacijo vašega poslovanja. Ker so zadnja leta zmeraj bolj popularni razpisi za sofinanciranje podjetij na temo digitalizacije, smo v sodelovanju z Anjo Bačko iz podjetja Tiko Pro pripravili nekaj možnosti za sofinanciranje digitalnih projektov v vašem podjetju.

Razpis: Vavčer za dvig digitalnih kompetenc​

Intera je v katalog DIH vpisana kot ponudnik storitev na razpisu za dvig digitalnih kompetenc.
Cilj digitalnih vavčerjev je finančna podpora podjetjem s statusom socialnega podjetja za dvig digitalnih kompetenc, digitalni marketing, pripravo digitalne strategije in izboljšanje kibernetske varnosti.

S tem se vzpodbujajo ustrezna znanja zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije ter sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja (skupinsko, individualno) za dvig digitalnih kompetenc (stroški zunanjega izvajalca).

razpis za digitalizacijo podjetja

Kdo se lahko prijavi na razpis za vavčer za dvig digitalnih kompetenc?

Prijavitelji so lahko podjetja, ki morajo na dan oddaje vloge in v času trajanja projekta (t.j. do oddaje zahtevka) imeti najmanj 1 zaposlenega.

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP).

MSP so podjetja z manj kot 250 zaposlenimi in letnim prometom, ki ne presega 50 milijonov € in letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov €. Velikost MSP se določi v skladu s Prilogo I Uredbe Komisije 651/2014/EU, ki je dostopna tukaj:

Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje) in družbenik ali delničar gospodarske družbe ter ustanovitelj zadruge – poslovodja, ki nima druge podlage za zavarovanje (zavarovani družbeniki – poslovodje na podlagi 16. člen ZPIZ-2). V število zaposlenih se ne upošteva zaposlenih iz programa javnih del.

Delež sofinanciranja SPS

Slovenski podjetniški sklad (SPS) bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60%, preostanek zagotavljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo oz. nacionalni prispevek.

Pogoji za prijavo na razpis

 • Minimalna zaprošena višina sofinanciranja: 600 €
 • Maksimalna zaprošena višina sofinanciranja: 9.999,99 €
 • Maksimalna stopnja sofinanciranja: do 60%
 • Za enega zaposlenega je možno uveljavljati največ 600 € subvencije.
 • Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične 1. 1. 2021 in traja do 30. 9. 2023.

Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis. Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine pomoči, kar pomeni, da skupna pomoč, dodeljena enotnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis, ne sme presegati 200.000 € v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči.

Vavčerje lahko najemate skozi vse leto. Postopek pridobitve vavčerjev je hiter in enostaven, potrebno je le oddati vlogo v digitalni obliki preko ePortala SPS. Njihova obravnava je zelo hitra.

Izkoristite subvencijo za dvig digitalnih kompetenc pri uvedbi sistema Intrix
Razpis: Digitalna transformacija za velika in večja srednje velika podjetja

Cilji javnega razpisa so:

s finančno podporo spodbuditi vsaj dvajset (20) konzorcijev k izvedbi celovite digitalne preobrazbe podjetij ali digitalne preobrazbe njihovih posameznih poslovnih funkcij. Z dosegom ciljev bomo dosegli:

 • večjo odpornost podjetij in zmanjšanje negativnih učinkov krize (tudi posledic Covid-19),

 • povečevanje ekonomske učinkovitosti (stroškovna učinkovitost, večja produktivnost in konkurenčnost),

 • krepitev socialne kohezije z ustvarjanjem družbe, ki bo temeljila na znanju, povečevanju prilagodljivosti in digitalnih kompetenc ter povečevanjem prilagodljivosti podjetij pri prerazporejanju virov,

 • izboljšanje teritorialne kohezije s krepitvijo odpornosti in trajnostne naravnanosti podjetij, ki so zaposlovalci na svojih geografskih območjih.
subvencija za digitalizacijo podjetja

Kdo se lahko prijavi na razpis digitalizacije za velika podjetja?

Prijavitelji so lahko velika podjetja, ki bodo v konzorcijih z mikro, malimi in srednje velikimi podjetji (vključno s start-up in scale-up podjetji) in/ali podpornimi okolji izvedla stopenjsko ali celovito digitalno transformacijo podjetij.

Upravičeni stroški
 • Stroški plač in povračil v zvezi s projektom digitalizacije: stroški osebja v obsegu zaposlitve/dela na projektu digitalne preobrazbe za delo na raziskovalno razvojnih aktivnostih na projektu ter delu na izvedbi projekta.

 • Stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenih raziskav, ki so bile kupljene od zunanjih izvajalcev po običajnih tržnih pogojih ter stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za projekt digitalne preobrazbe.

 • Stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za projekt digitalne preobrazbe.

 • Stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev: stroški nakupa opreme ter drugih opredmetenih sredstev (razen stroškov nakupa zemljišč in stavb), nujno potrebnih za izvedbo projekta digitalne preobrazbe.

 • Stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev: stroški znanja, patentov in programske opreme, ki so bili kupljeni od zunanjih virov po običajnih tržnih pogojih, uporabljenih izključno za projekt digitalne preobrazbe.

 • Stroški materiala in opreme, potrebne za prilagoditev osnovnih sredstev.

 • Posredni stroški: v okviru dodatnih režijskih stroškov in drugih stroškov poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, ki so nastali kot posledica izvajanja projekta digitalne preobrazbe.
Višina subvencije

Intenzivnosti pomoči po shemi državne pomoči RRI (ne glede na vrsto raziskav – industrijske raziskave ali eksperimentalni razvoj) znaša:

 • velika podjetja: do 25 % upravičenih stroškov,
 • srednje velika podjetja: do 35 % upravičenih stroškov,
 • mikro in mala podjetja: do 45 % upravičenih stroškov.

V primeru, da projekt izvaja konzorcij partnerjev, v katerem noben posamezen partner ne nosi več kot 70 % upravičenih stroškov, se intenzivnost pomoči za vsakega posameznega partnerja poveča za 15 odstotnih točk. V tem primeru je intenzivnost pomoči naslednja:

 • velika podjetja: do 40 % upravičenih stroškov,
 • srednje velika podjetja: do 50 % upravičenih stroškov,
 • mikro in mala podjetja: do 60 % upravičenih stroškov.
Sredstva, ki so na voljo

44 milijonov €, pričakovana podpora za cca. 20 konzorcijev.

Dodatne informacije glede razpisov za digitalizacijo podjetja bodo z vami z veseljem delili v podjetju Tiko Pro.
anja bačko tiko proKontakt podjetja Tiko Pro:
Anja Bačko
M: +386 70 910 127
E: [email protected] | www.tiko-pro.si

anja bačko tiko pro

Kontakt podjetja Tiko Pro:
Anja Bačko
M: +386 70 910 127
E: [email protected] | www.tiko-pro.si

Izkoristite subvencijo digitalizacije za uvedbo sistema Intrix!