Politika zasebnosti

V Interi spoštujemo vašo zasebnost in v skladu s predpisi (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1, (Uradni list RS, št. 94/07), Zakon o elektronskih komunikacijah ZEKom-1, Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) in Uredba EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov – GDPR) na spletni strani www.intrix.si in www.intrixcrm.com (v nadaljevanju spletna stran) ter v aplikaciji Intrix (v nadaljevanju aplikacija) izvajamo vse aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z vašimi osebnimi podatki, kot je zapisano v nadaljevanju te politike.

Pomen izrazov

Lastnik in upravljavec spletne strani ter aplikacije je podjetje Intera d.o.o. (kliknite tu za več podatkov o podjetju in za kontaktne informacije).

Intera d.o.o. v zvezi z osebnimi podatki na spletni strani in v aplikaciji nastopa bodisi kot upravljavec bodisi kot pogodbeni obdelovalec, kot je to podrobneje razloženo v nadaljevanju te politike.

Obiskovalec ali uporabnik spletne strani je vsaka oseba, ki obišče spletno stran.

Posameznik je fizična oseba, katere osebni podatki se obdelujejo na spletni strani ali v aplikaciji. Posamezniki v smislu te politike so:

 • naročniki na aplikacijo, če so fizične osebe;
 • kontaktne osebe oziroma registrirani uporabniki aplikacije pri naročnikih, ki so pravne osebe;
 • testni uporabniki aplikacije;
 • prijavljeni na dogodke;
 • fizične osebe, katerih podatke v aplikacijo vnesejo naročniki ali testni uporabniki aplikacije.

V primerih iz prvih zgornjih petih alinej Intera d.o.o. nastopa v vlogi upravljavca, v primeru iz zgornje pete alineje pa Intera d.o.o. nastopa v vlogi pogodbenega obdelovalca.

Katere osebne podatke obdelujemo

O obiskovalcih spletne strani

Podjetje, ime, e-poštni naslov in telefon, datum in ura prejema podatkov.

Podatke obdelujemo samo v primeru, da jih obiskovalec spletne strani vpiše v kontaktni obrazec ali se naroči na prejemanje e-novic.

O naročnikih na aplikacijo oziroma kontaktnih osebah naročnikov

Podjetje, ime, e-poštni naslov in telefon, datum sklenitve in prenehanja naročniške pogodbe, morebitna komunikacija med Intera d.o.o. in naročnikom oziroma kontaktno osebo naročnika, podatki o morebitnih reklamacijah ali zahtevkih, podatki o uporabi aplikacije (datumi in ure prijav in odjav v in iz aplikacije), število licenc za uporabo aplikacije.

O testnih uporabnikih aplikacije

Podjetje, ime, e-poštni naslov in telefon, datum začetka uporabe in datum prenehanja uporabe aplikacije, datum sklenitve naročniške pogodbe (če do nje pride), morebitna komunikacija med Intera d.o.o. in naročnikom oziroma kontaktno osebo naročnika, podatki o morebitnih reklamacijah ali zahtevkih.

O prijavljenih na dogodke

Podjetje, ime, e-poštni naslov in telefon, dogodek, na katerega se je posameznik prijavil, ali se je dogodka udeležil ali ne

O fizičnih osebah, katerih podatke v aplikacijo vnesejo naročniki ali testni uporabniki aplikacije

Intera d.o.o. kot pogodbeni obdelovalec v aplikaciji hrani ter naročnikom in testnim uporabnikom aplikacije omogoča vnos, spreminjanje in brisanje podatkov. Intera d.o.o. nima nobenega vpliva na to, kakšne in katere podatke v aplikacijo vnašajo naročniki in testni uporabniki. Glede na to, da je aplikacija po svoji naravi CRM sistem, so tipični podatki, ki se vnašajo v aplikacijo, imena in priimki ter kontaktni podatki kupcev, potencialnih kupcev (leadov) oziroma njihovih kontaktnih oseb.

Za kakšne namene obdelujemo osebne podatke

Nameni zbiranja in nadaljnje obdelave osebnih podatkov na spletni strani in v aplikaciji je odvisen od tega, za katere posameznike gre. V nadaljevanju pojasnjujemo namene po posameznih kategorijah posameznikov.

Obiskovalci spletne strani

Komunikacija z uporabnikom, ki je izpolnil kontaktni obrazec na spletni strani.

Pošiljanje e-poštnih sporočil s predstavijo ponudbe in storitev Intera d.o.o. tistim uporabnikom, ki so se naročili na prejemanje e-novic. Od prejemanja se je mogoče kadarkoli odjaviti.

Vpis oziroma posredovanje osebnih podatkov na spletni strani je prostovoljno.

Naročniki na aplikacijo oziroma kontaktne osebe naročnikov

Sklenitev in izpolnjevanje naročniške pogodbe; kreiranje uporabniškega računa in omogočanje uporabe aplikacije; komunikacija z naročnikom, vključno z nudenjem podpore in pomoči; obračunavanje in zaračunavanje storitev; reševanje ugovorov in reklamacij; statistično spremljanje uporabe aplikacije z namenom njenega izboljševanja in nadgradenj.

Testni uporabniki aplikacije

Kreiranje uporabniškega računa in omogočanje uporabe aplikacije; komunikacija z naročnikom; statistično spremljanje uporabe aplikacije z namenom njenega izboljševanja in nadgradenj.

Prijavljeni na dogodke

Organizacija dogodkov; komunikacija glede udeležbe; spremljanje udeležbe; preverjanje zadovoljstva udeležencev; pošiljanje prezentacij in drugih z dogodkom povezanih gradiv.

Fizične osebe, katerih podatke v aplikacijo vnesejo naročniki ali testni uporabniki aplikacije

Izvajanje naročniške pogodbe z zagotavljanjem možnosti, da naročniki v aplikaciji obdelujejo osebne podatke za lastne namene. Vključuje tudi dostop do osebnih podatkov s strani Intera d.o.o., kadar je to na izrecno zahtevo naročnika potrebno zaradi izvajanja storitev pomoči in podpore.

Intera d.o.o. v razmerju do teh osebnih podatkov nastopa v vlogi pogodbenega obdelovalca, naročnik pa v vlogi upravljavca, kar pomeni, da namene obdelave osebnih podatkov določa naročnik.

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je odvisna od tega, za katere osebne podatke oziroma kategorijo posameznikov gre. Podrobnosti so navedene v nadaljevanju.

Obiskovalci spletne strani

Komunikacija preko kontaktnega obrazca: predpogodbeni odnos (kadar se posameznik zanima za sklenitev naročniške pogodbe) (1. (b) odstavek člena 6 GDPR); zakoniti interes Intera d.o.o. (kadar gre za druge vrste komunikacije) (1. (f) odstavek člena 6 GDPR).

Pošiljanje e-poštnih sporočil: osebna privolitev posameznika (1. (a) odstavek člena 6 GDPR).

Naročniki na aplikacijo oziroma kontaktne osebe naročnikov

Izpolnjevanje sklenjene pogodbe (1. (b) odstavek člena 6 GDPR).

Statistično spremljanje uporabe aplikacije z namenom njenega izboljševanja in nadgradenj: zakoniti interes Intera d.o.o. (1. (f) odstavek člena 6 GDPR).

Testni uporabniki aplikacije

Predpogodbeni odnos med Intera d.o.o. in uporabnikom (1. (b) odstavek člena 6 GDPR).

Statistično spremljanje uporabe aplikacije z namenom njenega izboljševanja in nadgradenj: zakoniti interes Intera d.o.o. (1. (f) odstavek člena 6 GDPR).

Prijavljeni na dogodke

Izpolnjevanje sklenjene pogodbe (1. (b) odstavek člena 6 GDPR).

Preverjanje zadovoljstva udeležencev: zakoniti interes Intera d.o.o. (1. (f) odstavek člena 6 GDPR).

Fizične osebe, katerih podatke v aplikacijo vnesejo naročniki ali testni uporabniki aplikacije

Pravna podlaga je sklenjena naročniška pogodba med Intera d.o.o. in naročnikom, ki v aplikacijo vnaša osebne podatke posameznikov (člen 28 GDPR).

Rok hrambe osebnih podatkov

Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Po izpolnitvi namena obdelave bomo vaše osebne podatke izbrisali oz. blokirali dostop do njih. 

Lahko zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo uporabljati za namene neposrednega trženja. V tem primeru bomo v 30 dneh ustrezno preprečili uporabo vaših osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter vas o tem obvestili.

Konkretni roki hrambe osebnih podatkov so različni glede na kategorijo posameznikov, na katere se nanašajo, in so navedeni v nadaljevanju.

Obiskovalci spletne strani

Komunikacija preko kontaktnega obrazca: 5 let od (zadnje) komunikacije.

Pošiljanje e-poštnih sporočil: do preklica.

Naročniki na aplikacijo oziroma kontaktne osebe naročnikov

5 let od prenehanja naročniškega razmerja.

Testni uporabniki aplikacije

1 leto od zaključka testnega obdobja (če ni bila sklenjena naročniška pogodba)

Prijavljeni na dogodke

5 let od udeležbe na dogodku.

5 let do prijave, če se posameznik ni udeležil dogodka, na katerega se je prijavil.

Fizične osebe, katerih podatke v aplikacijo vnesejo naročniki ali testni uporabniki aplikacije

Čas hrambe določa naročnik in Intera d.o.o. nanj nima nobenega vpliva.

Po prenehanju uporabe aplikacije s strani naročnika Intera d.o.o. vse podatke, ki jih je v aplikacijo vnesel ta naročnik, izvozi in pošlje naročniku, nato pa jih iz aplikacije učinkovito in trajno izbriše. Če naročnik nima poravnanih vseh obveznosti do Intera d.o.o., se podatki ne izvozijo, Intera d.o.o. pa podatke, po tem, ko je bil naročnik večkrat opozorjen na to, iz aplikacije učinkovito in trajno izbriše.

Kako varujemo vaše osebne podatke

Vedno hranimo zgolj nujno potrebne podatke. Spletna stran gostuje na varnem spletnem strežniku in je podvržena rednim varnostnim pregledom.

Vaše podatke uporabljamo izključno za namene, ki so navedeni v tej politiki, in jih ne tržimo ali posredujemo tretjim osebam.

Vaš e-naslov bomo uporabljali izključno za pošiljanje svojih e-novic do prejetja odjave od prejemanja in ga ne bomo posredovali tretjim osebam, razen pogodbenim partnerjem, če je to potrebno za izvedbo distribucije e-novic. 

Kdo lahko dostopa do vaših osebnih podatkov

V podjetju Intera d.o.o. skrbimo za to, da je dostop do osebnih podatkov čim bolj omejen in da lahko do njih dostopajo le tiste osebe, za katere je to potrebno zaradi izpolnitve njihovih delovnih nalog in zadolžitev.

Do osebnih podatkov lahko dostopajo zaposleni in pogodbeni sodelavci Intera d.o.o., ki skrbijo za trženje in prodajo ter za komunikacijo z naročniki in testnimi uporabniki.

Spletna stran in aplikacija sta nameščena na strežnikih, ki so last Intera d.o.o., fizično pa se nahajajo v prostorih zunanjega ponudnika kolokacije. Zunanji ponudnik nima nobene pravice in tudi ne možnosti kakorkoli dostopati do osebnih podatkov, ki se nahajajo na strežnikih, vendar pa dejstvo, da se strežniki nahajajo v njegovih prostorih in pod njegovim nadzorom, predstavlja določeno tveganje za varnost osebnih podatkov. To tveganje ter skrb ponudnika kolokacije za varnost podatkov Intera d.o.o. ureja s pogodbo s ponudnikom kolokacije.

V izjemnih primerih lahko vaše osebne podatke, v skladu z zakonom, posredujemo državnim in varnostnim organom, v kolikor bi ti podali uradno zahtevo za posredovanje osebnih podatkov, pri čemer morajo navesti tudi pravno podlago za svojo zahtevo.

Pravica, da od podjetja Intera d.o.o. kot upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahtevam:

 • Dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:
    • namene obdelave,
    • vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah,
    • predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
    • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.
 • Eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki .doc ali .xls  (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevam drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahtevam, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.
 • Popravek netočnih osebnih podatkov.  
 • Omejitev obdelave, kadar:
    • oporekam točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
    • je obdelava nezakonita in nasprotujem izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevam omejitev njihove uporabe,
    • upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih jaz potrebujem za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
 • Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličem privolitev za obdelavo osebnih podatkov.
 • Prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov.
 • Da zame ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z mano ali na podoben način name znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 • Odjavo od prejemanja e-poštnih sporočil s klikom na povezavo v prejetem sporočilu ali z zahtevo, sporočeno z e-poštnim sporočilom na [email protected].

Pravica, da zoper upravljavca vložim pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu

Če menim, da obdelava mojih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) oziroma zakonodajo, lahko vložim pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, www.ip-rs.si, [email protected].

Postopek uveljavljanja pravic

Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov [email protected].

Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Povezave na spletne strani tretjih oseb

Spletne vsebine na spletni strni  in v aplikaciji lahko vsebujejo povezavo na spletne strani tretjih ponudnikov, ki imajo svojo varnostno politiko. Intera d.o.o. na te politike nima vpliva in ne jamči za delovanje, varnost in aktivnosti na spletnih straneh tako povezanih ponudnikov.

Kontakt in uveljavljanje pravic v zvezi z osebnimi podatki

Če želite dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov v podjetju Intera d.o.o. ali če imate kakršnakoli vprašanja glede obdelave osebnih podatkov ali varovanja zasebnosti , nam lahko pišete na [email protected].

Ta politika velja od 15. 5. 2018. Ta politika je bila zadnjič spremenjena 17.6.2020.