Kompetence in razgovori v Intrix HRM

Kompetence na delovnem mestu so ključne za uspeh podjetja, saj zagotavljajo, da zaposleni učinkovito opravljajo svoje naloge in prispevajo k doseganju ciljev organizacije. Redni 1:1 razgovori z zaposlenimi so enako pomembni, saj omogočajo neposredno komunikacijo med vodstvom in zaposlenimi, kar krepi medsebojno razumevanje, spodbuja razvoj kompetenc ter omogoča pravočasno reševanje morebitnih težav. Takšni razgovori povečujejo tudi motivacijo in angažiranost zaposlenih, saj se počutijo slišane in cenjene. Vse to ustvarjaja pozitivno delovno okolje, ki spodbuja rast in uspeh podjetja.

Kompetence

Kompetence se pojavijo že na začetku “življenjskega cikla zaposlenega”. V Intrix HRM aplikaciji jih lahko določimo že ob sami objavi delovnega mesta. Na zavihku “Zaposlovanje” s klikom na gumb “Dodaj” v polju “Potrebne kompetence” določimo, katera znanja so za to delovno mesto potrebna in na kakšni ravni.

potrebne-kompetence

Odpre se nam novo okno, kjer lahko izbiramo med že obstoječimi kompetencami v spustnem seznamu. Prav tako pa lahko določimo zahtevani nivo kompetence, ki ni obvezen podatek.

nova-kompetenca

Dodajanje novih kompetenc

Če želimo dodati popolnoma novo kompetenco, ki je v spustnem seznamu še ni na voljo, lahko to storimo v sklopu “Šifranta“, in sicer tako, da v nastavitvah šifrantov kliknemo na “Kompetence – šifrant“. 

kompetence-šifrant

Posamezno kompetenco lahko vežemo na specifično delovno mesto ali oddelek, kar pomeni, da se bodo v našem zaposlitvenem oglasu prikazale samo tiste kompetence, ki smo jih določili za posamezno delovno mesto.

Prenos kompetenc na zaposlenega

Ko zaposlimo (kandidatu na zaposlovanju spremenimo status v Uspešno) osebo po zaposlitvenem oglasu, na katerega smo vezali kompetenco, se na zaposlenega prenesejo tudi kompetence, ki smo jih določili na objavi delovnega mesta. Podatek o obdobju ostane prazen, saj se ga dopolni kasneje, ko se odločimo, v kakšnem obdobju bomo navedene kompetence ocenjevali.

prenos-kompetenc

Vezava kompetenc na izobraževanja

Kompetenco (ali več njih) lahko vežemo tudi na določeno izobraževanje. To pomeni, da v primeru, ko zaposleni ne dosega željene ravni kompetence, ga lahko kadrovnik prijavi na izobraževanje, ki je na to kompetenco vezano. 

Novo izobraževanje dodamo s klikom na gumb “Dodaj” na zavihku “Izobraževanja“. Nato izpolnimo vsa potrebna polja, pri čemer je ključnega pomena, da izpolnimo polje “Vezano na kompetence“, kjer lahko izberemo kompetence, ki so povezane s tem izobraževanjem.

izobraževanja-intrix-hrm

Kompetenčni diagram

Kompetenčni diagram je vizualno orodje, ki prikazuje ključne kompetence, potrebne za določeno delovno mesto ali vlogo znotraj organizacije. S kompetenčnim diagramom lahko podjetja lažje identificirajo vrzeli v znanju in sposobnostih svojih zaposlenih ter načrtujejo ustrezne programe usposabljanja in razvoja. Uporaba kompetenčnega diagrama prispeva k boljši usklajenosti med posameznikovimi sposobnostmi in potrebami organizacije, kar vodi k večji učinkovitosti in zadovoljstvu na delovnem mestu.

kompetenčni-diagram

Kompetenčni diagram lahko vidimo na vizitki vsakega zaposlenega, pri čemer je z modro barvo označeno kakšna je bila zahtevana ocena za posamezno kompetenco, z rdečo pa kakšna je bila dejansko dosežena ocena – ali je zaposleni presegel cilje ali pa morda v tem obdobju ni dosegel zahtevanih kriterijev.

Na kompetenčnem diagramu vidimo zadnjo oceno posamezne kompetence.

Razgovori

Razgovori z zaposlenimi so pomembni, ker omogočajo dvosmerno komunikacijo med zaposlenimi in vodstvom. To je ključno za reševanje težav, izboljšanje delovne učinkovitosti in krepitev zadovoljstva na delovnem mestu. Prav tako lahko v sklopu razgovorov nadrejeni ocenijo kompetence vsakega zaposlenega in določijo ali dosegajo željene cilje.

V Intrixu lahko dodamo razgovore s sodelavcem na več različnih načinov, in sicer preko predogleda samega sodelavca in povezane vsebine, preko koledarja ali pa kar na samem zavihku “1:1 Razgovori“.

Prenos kompetenc na prvi razgovor

Na zavihku “1:1 Razgovori” lahko razpišemo prvi razgovor za zaposlenega, pri čemer imamo možnost obkljukati polje “Prenesi kompetence“. Ta kljukica pomeni, da se bodo na razgovor prenesle vse kompetence, ki smo jih prenesli na zaposlenega iz objave delovnega mesta. Vsebinsko to pomeni, da bomo ocenili kompetence zaposlenega, ki jih zahteva delovno mesto.

kompetence-razgovor

Ta prenos lahko naredimo samo enkrat, saj za naslednje razgovore in ocenjevanja kompetenc velja, da se kompetence prenašajo iz razgovora na razgovor in ne neprestano z objave delovnega mesta.

Prenos kompetenc na naslednji razgovor

Če želimo na trenutnem razgovoru določiti kompetence, ki jih bomo ocenjevali na naslednjem razgovoru, obkljukamo polje “Naslednji razgovor“. Prikažejo se nam dodatna polja za vnos datuma naslednjega razgovora, vnos dodatnih kompetenc in prenos obstoječih kompetenc. Pri prenosu lahko izberemo katere kompetence se prenesejo in katere ne. Pri dodajanju novih imamo možnost, da določimo tudi zahtevan nivo kompetence.

naslednji-razgovor

Ocenjevanje kompetenc

Ocenjevanje kompetenc zaposlenih običjano poteka v sklopu razgovora in je ključnega pomena za zagotavljanje njihovega stalnega razvoja in uspešnosti na delovnem mestu. S sistematičnim ocenjevanjem lahko prepoznamo močne točke in področja za izboljšanje pri posameznikih, kar omogoča ciljno usmerjeno izobraževanje in usposabljanje. Redno ocenjevanje kompetenc spodbuja zaposlene k nenehnemu učenju in izboljševanju svojih veščin, kar prispeva k doseganju strateških ciljev podjetja in povečanju konkurenčnosti na trgu.

V sklopu ocenjevanja najprej preverimo, ali imamo na razgovoru pri kompetencah označeno v katerem obdobju smo jih ocenjevali. Sicer moramo ta podatek dodati. Ko smo kompetence vezali na razgovor, smo že določili, na kakšni ravni morajo biti. Pri ocenjevanju tako samo določimo, do kakšne ravni je zaposleni kompetence dosegel (ocena).

ocena-kompetenc

Ko vnesemo našo oceno, se avtomatsko napolni podatek v stolpcu Gap (razlika med željeno in dejansko oceno). Prav tako pa se ocena prikaže v odstotkih.

gap-intrix-hrm

Smo odgovorili na vaše vprašanje?

thumbs-up Ja, hvala!
thumbs-down Niti ne.

Kaj bi lahko v tem članku naredili bolje?

Hvala za vaše mnenje.