Pogoji sodelovanja v nagradni igri »OSVOJI PAMETNO TABLICO«.

 

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre »OSVOJI PAMETNO TABLICO « (v nadaljevanju nagradna igra) je Intera d.o.o., družba za informacijsko tehnologijo d.o.o., Osojnikova cesta 3, 2250 Ptuj (v nadaljevanju organizator).

Nagradna igra poteka od 7. 4 .2022 do 8. 4. 2022.

Nagradna igra poteka na #loveHR Summit (Slovenski Kadrovski Kongres) v Portorožu.

2. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi prisotni na HR Summitu, ki izpolnijo nagradni letak in
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so starejši od 18 let;
– so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in
– sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri.

Nakup ali uporaba Intrixa pri organizatorju nagradne igre ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Intera d.o.o. ali povezanih podjetij, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri »OSVOJI PAMETNO TABLICO« udeleženec seznanjen in se strinja s temi Splošnimi pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: splošni pogoji), ki so objavljeni na spletni strani https://www.intrix.si/hrm-nagradna-igra.


3. Način sodelovanja

Oseba, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje v skladu s temi pogoji in želi sodelovati v
nagradni igri, mora biti prisotna na #loveHR Summit konferenci, ki bo potekala 7. In 8. 4. 2022 in izpolniti nagradni letak organizatorja “OSVOJI PAMETNO TABLICO”.

Organizator bo žrebanje opravil 8. 8. 2022 in zmagovalca razglasil neposredno na konferenci.

Razglasitev bo potekala na sedežu #loveHR Summit konference.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji
sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

4. Nagrada in prevzem nagrade

Organizator bo v žrebanju podelil pametno tablico Samsung Galaxy Tab A7 Lite, Silver, 32GB (v nadaljevanju nagrada).

Izročitev nagrade se bo zgodila na samem dogodku po predložitvi vseh zahtevanih podatkov (ime in priimek, davčna številka, datum rojstva, naslov, poštna številka in mesto stalnega prebivališča, kontaktna telefonska številka, elektronska pošta) organizatorju.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
– nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni podatki),
– se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

Nagrajenec bo v roku 24 ur po razglasitvi prejel klic, e-mail ali SMS sporočilo o pridobljeni nagradi. Nagrado lahko prevzame neposredno na dogodku ali mu jo, v primeru da ne bo več prisoten na dogodku, pošljemo po pošti. V primeru pošiljanja po pošti je nagrajenec dolžen 48 ur po mailu ali SMS-u poslati svoj naslov.

Izročitev nagrade se bo zgodila po predložitvi vseh zahtevanih podatkov (ime in priimek, davčna številka, datum rojstva, naslov, poštna številka in mesto stalnega prebivališča, kontaktna telefonska številka, elektronska pošta) organizatorju.

Nagrajenec mora organizatorju prek pošte ali elektronske pošte potrditi, da je prejel izžrebano nagrado. V primeru, da nagrajenec organizatorju prevzema nagrade na bo potrdil, bo organizator nagradne igre za dokaz o prevzemu nagrade štel poštno povratnico s potrdilom o dostavi.

Če posamezni nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do tega nagrajenca.

V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo
nagrajenci, organizator objavi njihovo sliko prejema, ime in priimek na spletnem mestu www.intrix.si ter na FB in LinkedIn strani organizatorja.

Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen.

Nagrade ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.


5. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršne koli posledice ob koriščenju nagrade.

6. Plačilo dohodnine

Akontacijo dohodnine od prejetih nagrad bo za nagrajence poravnal organizator. V ta namen je dolžan nagrajenec organizatorju še pred prevzemom nagrade sporočiti svojo davčno številko. Če nagrajenec organizatorju svoje davčne številke ne bi sporočil, se šteje, da se je nagradi odpovedal.

Organizator bo za namen izpolnitve dohodninske napovedi nagrajence ob koncu dohodninskega leta obvestil o vrednosti prejete nagrade.

Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. plačilo dohodnine nad akontacijo) so breme nagrajencev.

7. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator preko letaka za nagradno igro pridobi in nadaljnje obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je posredoval.

Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov nagrajencev v skladu z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli Interi d.o.o. hranjenje posredovanih osebnih
podatkov z namenom objave seznama nagrajencev, pošiljanje e-poštnih sporočil s predstavijo ponudbe in storitev Intera d.o.o. in vpisom v bazo potencialnih strank.

Lahko zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo uporabljati za namene neposrednega trženja. V tem primeru bomo v 30 dneh ustrezno preprečili uporabo vaših osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter vas o tem obvestili..

Organizator se zavezuje, da drugih podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov: [email protected]

8. Končne določbe

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov:
[email protected].

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče na Ptuju.

Ptuj, 6. 4. 2021